درخواست تعمیر

نکات ایمنی ( خدمات پس از فروش)

1- قبل از هرگونه تعمیرات یا تغییراتی درسیستم کنترل الکترونیکی، از قطع بودن برق سیستم مطمن شوید. مواظب شوک الکتریکی باشید.

2- برای جدا کردن کانکتورها و سیم ها از نیروی بیش ازحد استفاده نکنید.

3-محیط اطراف دستگاه را چک کنید. در صورتی که یخچال در فضای مرطوب یا ناپایدار قرار گرفته است، مکان آن را تغییر دهید.

4- موارد دارویی و آزمایشگاهی که باید توسط دما کنترل شوند را درون یخچال قرار ندهید.

5- از قرار دادن بطری یا وسایل شیشه ای درون فریزر خودداری کنید.

6-از خم کردن سیم برق و یا قرار دادن آن زیر وسایل سنگین خودداری کنید.

7- قطعات را شخصا باز یا تعمیر نکنید.

8-در زمان واحد از وارد کردن چند دوشاخه دریک پریز خودداری کنید.

9-از ارت کردن یخچال مطمن شوید در صورت عدم ارت احتمال ایجاد شوک الکترکی وجود دارد.

10-یخچال را در مکان های مرطوب نصب نکنید ازبین رفتن عایق قطعات برقی ممکن است باعث شوک الکتریکی و آتش سوزی شود.

11-از قراردادن هرگونه وسیله روی یخچال خودداری کنید.

توجه: در صورتی که خرید شما به صورت آنلاین نبوده است با شماره تلفن 0413425564 یا فروشنده مربوطه تماس حاصل نمایید.


فرم درخواست تعمیر